การจัดหมวดหมู่ การแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ

หัวข้อการจัดการความรู้ : การจัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C  การจัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A

        1. การวางแผนการดำเนินงาน

                – กำหนดผู้รับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละประเภท

                – กำหนดรหัสทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

                – การกำหนดแทมเพลตของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

        2. การลงมือทำ

                – คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น หนังสือ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) วารสาร,

นิตยสาร สื่อโสตทัศน์ (CD, DVD, VDO)

                – ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ

                – ติดบาร์โค้ดทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท ประทับตรามหาวิทยาลัยและสำนักวิทยบริการฯ ติดแถบแม่เหล็ก ใบกำหนดส่ง

                – วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท แล้วกำหนดเลขหมวดหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท พร้อมทั้งกำหนดหัวเรื่องโดยใช้คู่มือประกอบ

                – ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท ในโปรแกรมระบบห้องสมุด Walai AutoLib

                – จัดพิมพ์และติด Label ของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

                – ตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทก่อนนำออกให้บริการ

                – จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นตามหมวดหมู่ของแต่ละประเภท

                – ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ

        3. การตรวจสอบ

                – ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท ว่าจัดเรียงถูกต้องตามหมวดหมู่หรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกต่อการสืบค้น

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R

                มีทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละประเภทให้บริการเพียงพอและตรงกับความต้องการสำหรับผู้มาใช้บริการ

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *