การให้บริการยืม คืนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

1.การวางแผน (Plan)

–  การสร้างทีมงาน ในการดำเนินงานโดยจะต้องมีความรู้และทักษะในการให้บริการ ยืม – คืน และการให้ข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด

        –  การให้บริการตามสิทธิการยืมของสมาชิกห้องสมุดแต่ละประเภท

        –  ผู้มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต้องสมัครสมาชิกห้องสมุด

กรณี เป็นนักศึกษา ต้องมีบัตรนักศึกษา  โดยการแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่มาติดต่อยืม ทรัพยากรสารสนเทศ

กรณี เป็นอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ต้องมีบัตรพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชน นักศึกษา  โดยการแสดงบัตรทุกครั้งที่มาติดต่อยืมทรัพยากรสารสนเทศ

        –  ให้บริการตามเวลาที่เปิดบริการ

        –  มุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        –  มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดความประทับใจในบริการ

ประเภทของการให้บริการ

 • การให้บริการข้อมูล ข่าวสารห้องสมุด
 • การให้บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

2. การลงมือทำ (Do)

        2.1 การเตรียมการ

                – แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน (สร้างทีมงาน)

                – มีการจัดประชุมหรือการอบรมให้ความรู้ เพื่อชี้แจงให้ทีมงานดำเนินการได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ บริการ ยืม – คืน

        2.2 การดำเนินการ

                – ดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้

3. การตรวจสอบงาน (Check)

            – จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการให้บริการ

                – จัดทำแบบประเมินห้องสมุด ให้ผู้เข้ารับการให้บริการประเมินผล

4. การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น (Act)

         1. หากเกิดผลสำเร็จให้ดำเนินการตามแผนต่อไป

               2. หากไม่สำเร็จให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้วแต่กรณี

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     (Office of Academic Resources and Information Technology)

ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แสดงบัตรสมาชิก (บัตรนักศึกษา) เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการ

2. เก็บกระเป๋า แฟ้มเอกสาร ถุงหรือหีบห่อไว้ในที่ๆ จัดให้

             3. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์ของสำนักวิทยบริการ ให้ใช้ ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามทำการเคลื่อนย้าย

4. ต้องชำระค่าบริการตามที่สำนักวิทยบริการกำหนด

             5. ต้องเคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นที่รำคาญแก่ผู้ใช้บริการ

6. ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ

             7.เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศและกระเป๋าก่อนออกจากสำนักวิทยบริการทุกครั้ง

8. ไม่อนุญาตให้จองที่นั่งให้กับผู้อื่น

9. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาภายในสำนักวิทยบริการ

10. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ สารเสพติด หรือเล่นการพนันภายในสำนักวิทยบริการ

11. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารได้เว้นแต่ในบริเวณที่กำหนดไว้เฉพาะ

             12. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน ฉีก ตัด พับ หรือทำการอื่นใดให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ แก่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                         

            13. ไม่อนุญาตให้นำเอาทรัพยากรสารสนเทศออกนอกสำนักวิทยบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

การบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 2 ให้บริการ

 1. การยืม – คืน
 2. การตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 3. ทำบัตรสมาชิกใหม่/ ต่ออายุสมาชิก
 4. ห้อง IT Service Center

ชั้น 3 ให้บริการ

 1. หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. หนังสืออ้างอิง
 3. วารสารและหนังสือพิมพ์
 4. มัลติมีเดีย (Multimedia Zone)
 5. คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

การสมัครสมาชิก

นักศึกษา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1 ฉบับ
 2. สำเนาใบลงทะเบียน 1 ฉบับ

อาจารย์/ เจ้าหน้าที่

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ

(ติดต่อยื่นในสมัครที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม – คืน ชั้น 2)

เปิดให้บริการ

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา

      วันจันทร์ถึงวันศุกร์                   เวลา 08.00 ถึง 18.30 น.

      วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์                เวลา 09.00 ถึง 15.00 น.

  ระหว่างปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน

      วันจันทร์ถึงวันศุกร์                   เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

       วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์               ปิดบริการ


สำนักวิทยบริการจะอนุญาตให้สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตามประเภทของสมาชิก  ดังนี้

ประเภทสมาชิก

ชนิดของทรัพยากร

จำนวนรวม (รายการ)

ระยะเวลา

ค่าปรับ

อาจารย์

หนังสือทั่วไป

๑๐

๑ เดือน

๕ บาท / เล่ม/รายการ / วัน

นิตยสาร  วารสารล่วงเวลา

๗  วัน

โสตทัศนวัสดุ

๗  วัน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

หนังสือทั่วไป

๑๔  วัน

๕ บาท / เล่ม/รายการ / วัน

นิตยสาร วารสารล่วงเวลา

๗  วัน

โสตทัศนวัสดุ

๗  วัน

นักศึกษา ป.ตรี

หนังสือทั่วไป

๗  วัน

๕ บาท / เล่ม/รายการ / วัน

นิตยสาร วารสารล่วงเวลา

๓  วัน

โสตทัศนวัสดุ

๓  วัน

นักศึกษาสูงกว่า ป.ตรี

หนังสือทั่วไป

๑๔  วัน

๕ บาท / เล่ม/รายการ / วัน

นิตยสาร วารสารล่วงเวลา

๗  วัน

โสตทัศนวัสดุ

๗  วัน

 

 

 

 

 

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *