การให้บริการห้อง IT Service Center

ระเบียบการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง IT Service Center
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การขอใช้บริการ

1.บุคคลที่ขอใช้บริการคอมพิวเตอร์จะต้องเป็น อาจารย์ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.กรณีหน่วยงาน/คณะ/โครงการต่างๆ มีความประสงค์จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน การอบรม ให้มาบันทึกถึงข้อมูลแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 5 วันทาการ

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา

1.นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพ (ห้าม!! เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น ขาสามส่วน ขาก๊วย และกางเกงแพร)
2.นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งที่มาขอใช้บริการ (ไม่มีบัตรไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการ) และก่อนเข้าใช้เครื่อง นักศึกษาต้อง ลงทะเบียนใช้เครื่อง โดยกรอกตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ จากนั้นเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์   จะเก็บบัตรไว้ที่ช่องเสียบบัตรและให้มารับบัตรคืนหลังเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
3.เมื่อนักศึกษาใช้เครื่องแล้ว หากเกิดกรณีเครื่องที่ใช้เสีย/ขัดข้อง ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทันที ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่นแทน
4.ห้ามเก็บงาน หรือ File ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ทางเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายขึ้น)
5.ห้ามนักศึกษาเล่นเกมส์ และเปิด Web Site ที่ไม่สุภาพ
6.ห้ามนำกระเป๋า อาหารและเครื่องดื่มใดๆเข้าในห้องบริการคอมพิวเตอร์
7.ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 

**กรณีบัตรนักศึกษาหาย!! เนื่องจากนักศึกษาลืมมารับบัตรคืนหลังเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *